Styrelsen för Essingemoderaterna får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2012. Organisationsnummer: 802453-5877

Årsmötet 2012 Årsmötet avhölls den 22/2 2012 i Brommarummet Essinge Kyrka I anslutning till årsmötet höll Sofia Arkelsten ett anförande.

Styrelsen

Vid årsmötet 2012 valdes följande styrelse:

Ordförande:
Ian Dickson Lauritzen

Vice ordförande:
Yvonne Riddervik

Ledamöter:    
Bertil Larsson

Erik Pauldin

Maria Jernberg

Maria Götheman

Alexande Undén

Pär Hallström

I styrelsens har MUF-representanten Fritz Lennaárd ingått.

Övriga val

Vid årsmötet valdes även till följande uppdrag:

Revisor:
Carl-Erik Elfström

Revisorssuppleant:
Fredrik Notini

Ombud till förbundsstämmor       

Ian Dickson Lauritzen

Yvonne Riddervik

Erik Pauldin

Maria Jernberg

Ersättare till förbundsstämmor:  

Maria Götheman

Alexander Undén

Pär Hallström

Fritz Lennaárd

Valberedning:

Lars Riddervik, sammankallande

Anne Larsson

Jessica Aftén Moback

Styrelsens arbete

Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet, haft 8 protokollförda sammanträden.

 

Medlemmar

Föreningens medlemstal var vid årets utgång 93 st. (föregående år: 88 st.).

 

Medlemsmöten

Under verksamhetsåret har medlemmarna inbjudits till bl.a. 11 st. möten varav 9st i samarbete med Medborgarskolan med föreningen som arrangör. Medlemsmöten arrangeras ihop med St Görans- och Kungsholmsmoderaterna.

22/2        Moderat förnyelse Sofia Arkelsten

13/3        Svensk Handel i förnyelse Ewa Björling

21/5        Svensk biståndspolitik Gunilla Carlsson

13/9        Trafik och miljö Ulla Hamilton

26/9        Virtuell stadsvandring Christer Sjöblom

18/10       Trygghet och Tillväxt Tina Ghasemi och Johan Forsell

31/10       MUF samtal om förnyelse

7/11        USA presidentvalet med Jessica Rosencrantz och Aaron Korewa

28/11       Talarkväll om Tid och Tillit Dennis Wedin och Kristoffer Thamsson

5/12        Moderat rättspolitik Christoffer Järkeborn

 

Utbildningsverksamhen

Styrelsen och andra medlemmar har deltagit i befattningsutbildningar samt lyssnakampanjens utbildningar.

Information

Föreningen har under året sänt ut 24 st. medlemsbrev i huvudsak via e-post med information om möten, utbildningar, kampanjer mm. Föreningen har förberett informationsspridning via hemsida på Internet med adress: www.moderaterna.net/essingen

 

Lokalpolitiska frågor

De lokalpolitiska frågorna har främst bevakats genom de moderata

ledamöterna i Stadsdelsnämnden . Bland de viktigaste frågorna kan nämnas:

  • Upprustning av Parker,
  • Stadsplanearbetet för Primusområdet
  • Uppföljning av medborgarförslag

 


Valda representanter för föreningen i politiska organ mm

Som en följd av valresultatet 2010 har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag under året:

Stadsdelsnämnden:
Ian Dickson Lauritzen

Jessica Aftén Moback

Överförmyndarnämnden:
Ian Dickson Lauritzen

Revisorsgrupp 1,3,USK,    
Lars Riddervik

StockholmsStuveri&Bemanning,   
Lars Riddervik

Stockholm Visitors Board:
Lars Riddervik

Kyrkogårdsnämnden:  
Yvonne Riddervik

Micasa:       

Aylin Farid

Stiftelsen Hotellhem  
Jenny Ericsson  (del av året)

Mälarrådets stämma;
Cecilia Lund.

Övriga representationer:                                       

Moderata Kvinnor:                    Yvonne Riddervik

Moderata Seniorer:                   Jahn Charleville

Företagarrådet:                       Lars Riddervik

Medborgarskolan                      Yvonne Riddervik, Anne Larsson

 

 

Nämndemän under året (8 st.):

Tingsrätten: Jessica Aftén Moback, Jenny Ericsson, Susanne Lindström, Maria Götheman, Anne Larsson

Förvaltningsrätten: Yvonne Riddervik, Bertil Larsson, Cecilia Lund

Kyrkopolitiska frågor

Församlingsavgiften (f.d. kyrkoskatten) har kunnat bibehållas oförändrad.

Efter kyrkofullmäktigevalet 2009 har moderaterna varit representerade i kyrkofullmäktige med 14 av 18 mandat. Den grupp som verkat under året har varit:

 

Kyrkofullmäktige         

Ian Dickson Lauritzen, Yvonne Riddervik, Kjell-Åke Karlsson, Sylvia Stig Olsson, Hjördis Frostenson, Fredrik Notini, Maria Jernberg, Carl-Erik Elfström, Birgitta Liljeroth Elfström, Anne Larsson, Cecilia Lund, Therese Larsson, Bertil Larsson, Inger Vång, Fredrik v. Schmalensee, Anna-Lisa Gustafsson,  Bertil Larsson, Ingrid Holbye

Kyrkorådet   .

Ledamöter;               Yvonne Riddervik, Kjell-Åke Karlsson, Ian Dickson Lauritzen, Sylvia Stig Olsson, Hjördis Frostenson, Fredrik Notini,

Ersättare;                            Anne Larsson, Inger Wång, Ingrid Holbye, Therese Larsson, Maria Jernberg.

Stiftsfullmäktige:          Ian Dickson Lauritzen

 

Borgerligt Alternativ i Västermalms församling.

Omfattande arbete har lagts ner för att åstadkomma en konstruktiv övergång från

en egen moderat nomineringsgrupp till det opolitiska Borgerligt Alternativ vid det kommande kyrkovalet 2013 samtidigt som församlingen år 2014 går samman med St Göran och Kungsholm församlingar.

 

Samarbete

Essingemoderaterna samverkar nära med St Göransmoderaterna och Kungsholmsmoderaterna vad gäller aktiviteter och kampanjer.

 

Ekonomi

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.

 

Slutord

Styrelsen vill tacka medlemmar och andra engagerade för stödet under året.

Styrelsen föreslår årsmötet

att med godkännande lägga 2012 års verksamhetsberättelse till handlingarna samt

att godkänna att årets resultat balanseras i ny räkning.