Just nu är nästan allt aktuellt. Så ser det ut nu för tiden. Lokala frågor försvinner upp i central och Globala frågor berör direkt det lokala planet. Vi lever i informationssamhället med allt vad det innebär.

Samtidigt som vi ser ett skriande behov av att världen kan fatta avgörande beslut i ett internationellt helhetsperspektiv, för att kunna klara gemensamma frågor som fred, försörjning och omsorg om natur, så behöver vi utveckla enkla direkta inflytandemöjligheter för den enskilda människan.

Det är alltför att vinna gehör för att beslut skall flyttas upp i hierarkin…för att få överblick…för att förstå komplexiteten…inte kan väl vi låta… argumenten kommer snabbt. Men det blir också ofta fel. För att samhället skall fungera behövs ordning och reda men allra viktigast är att medborgarna tänker själva och är med att ta ansvar och visar engagemang. Det är faktiskt i det s.k. Lilla sammanhanget som grunden läggs för att vi kan bygga något hållbart gemensamt.

Tyvärr sprider sig lätt en känsla av litenhet och beroende av någon annan. Någon högre, någon myndighet, någon annan som borde ta ansvar. Det är då vi riskerar att offra vår frihet och personliga inflytande för att bli organiserade medlöpare. Frihet och självständighet kräver mod. Denna fråga måste alltid hållas aktuell.

Arbetslinjen vill göra bistånds behövande till självförsörjande. Skälen är uppenbart samhällsekonomiska men framför allt också personliga. Det är kränkande att hamna utanför och inte kunna försörja sig själv. Att inte vara efterfrågad. Att inte känns sig kunna vara till nytta och glädje för andra. Detta gäller alla som har arbetsförmåga och det är arbetslinjens uppgift att verkligen tillvarata varje människas egen förmåga. Att tycka synd om kan ofta vara mer hänsynslöst än att ställa krav. Det avgörande är att vara beredd att lyssna, att lyssna med kreativitet och kärlek.

Nu är vi inne på vår andra mandatperiod i följd och börjar kunna se resultatet av en politik byggd på valfrihet och medborgarinflytande. Vi bygger som aldrig förr, äntligen är den traditionella massförtidspensioneringen bruten och vi börjar kunna se en fungerande skola växa fram liksom en brottsbekämpning som vänt till det bättre. Vi ser även betydligt klarare vikten av att landets ekonomi fungerar med ordning, eftertanke och klokskap.

Nu ser vi också hur mycket som återstår. Hur viktigt det är att få fortsätta ytterligare en mandat period. Att vinna valet 2014. Det tar så otroligt lång tid att genomföra även de viktigaste förändringarna. Det är alltid högaktuellt att hela tiden söka efter nys lösningar som ger den enskilda människan större frihet och eget ansvar samtidigt som vi driver fram övergripande beslut som påverkar de stora sammanhangen. Tänk globalt verka lokalt är fortfarande ett aktuellt motto.